Synagoga ve Slatině (kulturní památka)
Původní dřevěná synagoga stála v centru ghetta. Stála na čtyřech nosných dřevěných sloupech. Byla velmi malá, o rozměrech asi 8 x 6 metrů.
Synagoga v roce 1894Nová synagoga ve
Popis: Tabulka označující nemovitou kulturní památku na území České republiky
Slatině je samostatně stojící patrová, prostě klasicistní stavba s valbovou střechou. Vnější rozměry budovy činí 18,9 x 11,4 m, výška po hlavní římsu 7 m. Vystavěna byla v roce 1868 (podle některých pramenů již v roce 1850). Bohoslužby zde probíhaly až do roku 1912. V září roku 1917 opustil Slatinu poslední Žid a téhož roku koupil synagogu za 10 800 Kčs obchodník a učitel hudby pan Karel Volmut. Podnikavě ze "šůlu" přestavěl kupecký krám a z modlitebny stodolu. Po druhé světové válce se odstěhoval a opuštená stavba sloužila k různým účelům obce i vzniknuvšího Jednotného zemědělského družstva. Když pak družstvo synagogu využívalo ke skladování strojených hnojiv zdálo se, že její osud je zpečetěn. Naštestí ji po sloučení družstev tehdejší vlastník JZD Svéradice v roce 1975 prodalo a noví vlastníci ji v roce 1983 obnovili do dnešní podoby.
Tato zděná, na vesnické poměry honosná stavba byla jako jedna z mála postavena mimo území
Popis: Synagoga v roce 2006. Průčelí synagogy a východní strana za jejíž zdí byla umístěna schránka na tóru zvaná "arón ha kó-deš"
Autor: Petr Vápeník
Copyright ©
Synagoga v roce 2006někdejšího ghetta, na návsi. Synagoga je orientována přibližně ve směru, kde leží Jeruzalém, tedy na východ, jak je tomu u převážné většiny chrámů postavených v diaspoře. Tato tradice je porušena pouze u několika málo staveb. Stěny templu prolamují přes obě podlaží velká půlkruhově ukončená okna. Vnitřní výzdoba byla velice střídmá. Synagogální umění zde bylo vyjádřeno převážně pomocí ornamentů, symbolů a písma. Malby se bohužel dochovaly jen ve velmi malé míře. Jedna z maleb je nad místem kde byla umístěna schrána na tóru, zvaná "arón ha kó-deš". Na průčelí synagogy nad vchodem do templu byly zřejmě umístěny dvě desky kamenného Desatera, nebo jiný hebrejský nápis. Vstup do templu byl zřejmě umístěn uprostřed jižní strany budovy, která měla z této strany původně dva vchody.
První byl pravděpodobně využíván pouze pro vstup do západní, obytné části budovy, kde byl byt učitele a školní třída. V přízemí byl roku 1917 vybudován malý krámek. Jedna z místností v přízemí byla zřejmě využívána jako kuchyně. Nasvědčuje tomu nález obrysu černé kuchyně, zjištěný během rekonstrukce místnosti. Podle některých pramenů zde měla být i pekárna macesů. Požívání těchto chlebů (macesů, hebr. macot) se opírá o biblickou tradici, podle níž se Židé po útěku z Egypta museli živit plackami z nekvašeného chlebového těsta. V přízemí se také nacházela židovská rituální lázeň zvaná mikve. Nádrž jež by měla pojmout nejméně 762 litrů vody a být dost hluboká, aby umožnila dospělému úplné ponoření byla napájena tekoucí vodou z pramene. Ve starověkém Izraeli používali mikve kněží k rituální očistě před službou v Jeruzalémském chrámu. V současné době mikve slouží pro duchovní očistu ženy po menstruačním cyklu, po porodu, či jiném krvavém výtoku. Ponoření do mikve je také nezbytnou součástí konverze k judaismu (musí jej podstoupit jak mužští, tak ženští konvertité). Muži chodí do mikve zpravidla pouze v období tzv. Vysokých svátků (Roš ha-šana a Jom Kipur) za účelem duchovní přípravy a očisty před těmito významnými židovskými svátky. Přesná poloha mikve nebyla zjištěna. Za vchodovými dveřmi se otevírá prostor chodby s valenou klenbou a segmentovými oblouky. Z pravé strany navazuje na chodbu schodiště do prvního patra budovy, taktéž s valenou klenbou.
Synagoga v roce 1894
Popis: Slatina v roce 1894. Zleva budova hostince, domky židovského ghetta, synagoga a obecní kaple sv. Václava
Autor: neznámý
Copyright©
Druhý vchod byl zřejmě vstupem do přísálí tvořeného třemi málými síněmi s klenbou. Prostor byl pravděpodobně vyzdoben malbou a židovskými nápisy, z nichž k příchozím promlouvala modlitba "kaddiš" "za ty, kteří jsou zde, i za ty, kteří jsou na jakémkoli jiném místě. Budiž jim i Vám dán klid, milosrdenství, dobrodiní, slitování ..." Třemi oblouky, sklenutými do dvou masivních žulových sloupů, je tento prostor otevřen do vlastní modlitebny, vysokého sálu, jež byl zdoben symbolickou malbou. Zde se shromaždovali koncem každého týdne v pátek po vyjití první hvězdy a ve sváteční den sobotu židovští muži, vždy s pokrývkou hlavy. Na straně východní - obrácené k Jeruzalému - byla schránka na tóru (Pentateuch - pět knih Mojžíšových, nejstarší část Starého zákona), zvaná "arón ha kó-deš". Vlastní schránka bývala trvale zakryta oponou zvanou "párochet". Uprostřed sálu bylo umístěno řečniště zvané "almemor", kde bývalo čteno z posvátné tóry, která se sem před bohoslužbami přenášela z oltáře. Její text rabín (židovský kněz) odvíjel z pergamenového pásu namotaného na dvou válcích. Mimo bohoslužby byla vždy povlečena vzácnou rouškou. Z almemoru vyhlašoval židovský kněz také všechny příkazy církevní, obecní, zdravotní, i pokyny k soukromému a rodinnému životu a zde také jistě byla prováděna i rituální obřízka. Lavice již v moderním uspořádání v řadách směřovaly čelem ke svatostánku a řečništi při východní stěně. Ženy neměly do vysvěcené části synagogy přístup. Aby mohly alespoň pasivně přihlížet náboženským obřadům, byla pro ně určena prostora v prvním patře budovy, otevřená do modlitebny třemi otvory s dřevěným zábradlím a přístupná jen zvláštním venkovním schodištěm ze severní strany synagogy.

Fotogalerie:
Synagoga v roce 1894
Popis: Synagoga v roce 1979. Stav před rekonstrukcí. Vpravo jsou viditelná zničená synagogální okna (jedno je zazděno, zbylá dvě byla zničena a nahrazena vraty). Během rekonstrukce byla vrata odstraněna a nahrazena synagogálními okny původního vzhledu
Autor: Jan Vápeník
Copyright©
Synagoga v roce 1894
Popis: Synagoga v roce 1979. Stav jižní a východní strany před rekonstrukcí
Autor: Jan Vápeník
Copyright©
Synagoga v roce 1894
Popis: Synagoga v roce 1979. Stav východní a severní strany před rekonstrukcí
Autor: Jan Vápeník
Copyright©
Synagoga v roce 1894
Popis: Synagoga v roce 1977. Pohled na výklenek v němž bávala umístěna schránka na tóru zvaná "arón ha kó-deš"
Autor: Jan Vápeník
Copyright©
Synagoga v roce 1894
Popis: Synagoga v roce 1977. Pohled na zničená synagogální okna v severní straně modlitebního sálu
Autor: Jan Vápeník
Copyright©
Synagoga v roce 1894
Popis: Synagoga v roce 1977. Pohled do části předsíně modlitebního sálu
Autor: Jan Vápeník
Copyright©
Synagoga v roce 1894
Popis: Synagoga v roce 1977. Pohled do míst, kde bývala galerie. Ženy ji využívaly při náboženských obřadech neboť neměly do vysvěcené části synagogy přístup
Autor: Jan Vápeník
Copyright©
Synagoga v roce 1894
Popis: Synagoga v roce 1977. Pohled na původní vchod do předsíně modlitebního sálu
Autor: Jan Vápeník
Copyright©
Synagoga v roce 1894Popis: Synagoga v roce 1977. Pohled na zničená synagogální okna (jedno bylo zazděno, zbylá dvě nahrazena vraty)
Autor: Jan Vápeník
Copyright©
Synagoga v roce 1894
Popis: Synagoga v roce 1983. Oprava fasády na jižní straně
Autor: Jan Vápeník
Copyright©
Synagoga v roce 1894
Popis: Synagoga v roce 1983. Oprava fasády na jižní straně
Autor: Jan Vápeník
Synagoga v roce 1894
Popis: Synagoga v roce 1983. Oprava fasády na jižní straně
Autor: Jan Vápeník
Synagoga v roce 1894
Popis: Synagoga v roce 1983. Oprava fasády na východní straně
Autor: Jan Vápeník
Copyright©
Synagoga v roce 1894
Popis: Synagoga v roce 1983. Oprava fasády na severní straně
Autor: Jan Vápeník
Copyright©
Synagoga v roce 1894
Popis: Synagoga v roce 1983. Oprava fasády na severní straně
Autor: Jan Vápeník
Copyright©
Synagoga v roce 1894
Popis: Synagoga v roce 1983. Stav po opravě fasády na jižní straně
Autor: Jan Vápeník
Copyright©
Synagoga v roce 1894
Popis: Synagoga v roce 1983. Stav po opravě fasády na jižní straně
Autor: Jan Vápeník
Copyright©
Synagoga v roce 1894
Popis: Synagoga v roce 1983. Stav po opravě fasády na jižní straně
Autor: Jan Vápeník
Copyright©
Synagoga v roce 1894Popis: Synagoga v roce 1983. Stav po opravě fasády na jižní straně
Autor: Jan Vápeník
Copyright©
Synagoga v roce 1894
Popis: Synagoga v roce 1983. Stav po opravě fasády na jižní straně
Autor: Jan Vápeník
Copyright©
Synagoga v roce 1894
Popis: Synagoga v roce 1983. Stav po opravě fasády na východní straně
Autor: Jan Vápeník
Copyright©
Synagoga v roce 1894
Popis: Synagoga v roce 1983. Stav po opravě fasády na východní a severní straně
Autor: Jan Vápeník
Copyright©
Synagoga v roce 1894
Popis: Synagoga v roce 2006. Průčelí synagogy a východní strana za jejíž zdí byla umístěna schránka na tóru zvaná "arón ha kó-deš"
Autor: Petr Vápeník
Copyright©
Synagoga v roce 1894
Popis: Synagoga v roce 2006. Pohled na jižní a východní stranu
Autor: Petr Vápeník
Copyright©
Synagoga v roce 1894
Popis: Synagoga v roce 2006. Průčelí synagogy a východní strana za jejíž zdí byla umístěna schránka na tóru zvaná "arón ha kó-deš"
Autor: Petr Vápeník
Copyright©
Synagoga v roce 1894
Popis: Synagoga v roce 2006. Průčelí synagogy a východní strana za jejíž zdí byla umístěna schránka na tóru zvaná "arón ha kó-deš"
Autor: Petr Vápeník
Copyright©
Synagoga v roce 1894
Popis: Synagoga v roce 2006. Pohled na východní a severní stranu
Autor: Petr Vápeník
Copyright©
Synagoga v roce 2007Popis: Synagoga na podzim roku 2007. Pohled na jižní stranu
Autor: Petr Vápeník (fotografie byla digitálně upravena - vyretušován sloup elektrického vedení a dráty)
Copyright©
Synagoga v roce 2007
Popis: Synagoga na podzim roku 2007. Pohled na jižní a východní stranu
Autor: Petr Vápeník
Copyright©

Památková péče:
Ochrana stav/typ uzavření: je chráněno/zapsáno do státního seznamu před r. 1988
Památkou od: 1958
Číslo rejstříku ÚSKP: 37216/4-3287

Charakteristika stavby:
Půdorysné rozměry: 18,9 x 11,4 m
Výška: 7 m
Typ střechy: valbová
Krov: původní dřevěný
Typ krovu: stojatá stolice
Střešní krytina: holandka Jirčany
Klenba v chodbě a na schodišti: valená
Klenby v místnostech: v místnosti kde býval krámek je pruská klenba - nad obdelníkem, v přísálí
Stropy: trámové podbíjené
Oblouky v interiéru: segmentové oblouky v chodbě
Okna: v záklencích, 2 okna termálního typu, 7 oken špaletových (kastlových) z toho 3 s nadsvětlíkem, 8 velkých půlkruhově ukončených oken v modlitební síni
 
  Webdesign: Petr Vápeník, ↑ Nahoru ↑